1881 Mobilsøk (MOD Premium Cracked) 8.0.7

1881 Mobilsøk (MOD Premium Cracked) 8.0.7

Game Information of 1881 Mobilsøk - Se hvem som ringer free download

App Name 1881 Mobilsøk - Se hvem som ringer
Package Name com.ms1881
Version 8.0.7
Rating 3.1 ( 2560 )
Size 10M
Requirement 6.0 and up
Updated December 7, 2021
Installs 1,000,000+

Description of 1881 Mobilsøk - Se hvem som ringer free download with unlimited money

1881 Mobilsøk slår opp ukjente nummer og viser hvem som ringer – mens det ringer.
Få info hvis du blir oppringt eller mottar SMS fra ukjente nummer inkludert spam, salg og lignende.

Appen viser navnet hvis du ringer et nummer som ikke ligger i kontaktlisten, dvs autosøk ved utgående anrop. Alle søk fra 1881 Mobilsøk går mot Opplysningen 1881 sin database som sikrer høy kvalitet. MERK: Bruk av 1881 Mobilsøk appene krever et abonnement (49,- kr pr mnd, første måned gratis), eller en bedriftsavtale med Opplysningen 1881. Les mer på våre nettsider.

PS! Appen vil be om tilgang til: Sende og lese SMS-tekster, Se kontakter, Ringe og administrere anrop. Disse tilgangene er nødvendige for å kunne gi deg appens kjernefunksjonalitet med “Se hvem som ringer”, “Se hvem som tekster” og “lagre kontakt”. Informasjonen blir håndtert kun lokalt på din telefon og ikke kopiert eller delt.

SE HVEM SOM RINGER:
– Se hvem som ringer (Caller ID)
– Varsel ved telefonsalg o.l (Spam detection)
– Få varsel med navn når du får SMS fra ukjent nummer
– Anrops- og SMS-logg med automatisk oppslag fra 1881
– «Se hvem som ringer» krever tilgang til telefon- og SMS-logg for å fungere

SØK I 1881:
– Søk på navn, nummer, bedrifter eller bransjer
– “1881 logg” – gir deg oversikt over alle dine 1881 søk via app, SMS og telefon
– Nærhetssøk – for tjenester nær der du er (f.eks. restaurant)
– Søk i din bedrifts internkatalog (forutsetter bedriftsavtale med Opplysningen 1881)

KONTAKTLISTE:
– Lagre og behandle favoritter
– Kontaktlisten sorterer og viser kun kontakter med telefonnummer
– Sammenstiller kontakter fra flere kilder
– Kontaktlisten inneholder også 1881 kontakter fra søk/bruk
– Oppdater mangelfull kontaktinfo med oppslag i 1881, f.eks adresser
– Hurtigmeny med ring, SMS, E-post og detaljer for alle kontakter
– Landskode (+47) inkluderes når du ringer fra appen (nyttig i utlandet)
– Kartvisning, navigasjon og veibeskrivelser inkludert gatebilde fra Google
– Se regnskapstall for bedrifter

SMS-GRUPPER:
– Opprett grupper og send enkelt SMS til flere på en gang. (merk; ikke gruppesamtale)
– Gruppene dine lagres i en skyløsning så du kan beholde disse ved reinnstallering av app, bytte av telefon osv. (lagring kan slås av under innstillinger)

TELEFONMØTE (ingen ekstra kost):
– Sett opp og kall inn til telefonmøte enkelt – fra gruppeløsningen eller fra telefonmøtemenyen.
– Innkalling sendes på SMS med link til nettside med oversikt over møtet, inkludert deltagerliste, og link til kalenderoppføring.
– Telefonmøtet koster kun lokaltakst – for både «eier» og deltagere.
– Ingen PIN for inviterte deltagere (PIN følger mobilnummeret automagisk)

OM 1881 MOBILSØK:
1881 Mobilsøk er en forhåndsbetalt abonnementstjeneste og koster 49,- kroner pr måned og kommer på din mobilregning. Nye kunder har 30 dager gratis etter oppstart, med automatisk fornying. Du blir varslet på SMS ved fakturering. Tjenesten kan når som helst stoppes ved å sende SMS med “Stopp Mobilsøk” til 1881 og du beholder tjenesten ut avtaleperioden.

Opplysningen 1881 har flere ganger blitt kåret til beste nummeropplysningstjeneste i konkurranse med andre aktører for nummeropplysning som 180, 1888, 1880 og Gule Sider.

1881 Mobilsøk performs a lookup of unknown callers and displays who is calling – while it is calling. Get alert if you are dialed or receive SMS from unknown numbers including spam from sellers and the like. All searches from 1881 Mobilsøk goes towards Opplysningen 1881’s database which ensures high quality.

Opplysningen 1881 is Norways’s leading communicator of personal and business information, with origin from Telenor´s directory service. At the core of our operations is the Opplysningen 1881 database with millions of entries. Names, addresses, telephone numbers and company information are available for all communication channels.
1881 Mobile search lists unknown numbers and shows who is calling – while calling.
Get info if you are dialed or receive SMS from unknown numbers including spam, sales and the like.

The app shows the name if you call a number that is not in the contact list, ie auto search for outgoing calls. All searches from 1881 Mobilsøk goes towards Opplysningen 1881’s database which ensures high quality. NOTE: Use of 1881 Mobile search apps requires a subscription (49, – NOK per month, first month free), or a corporate agreement with Opplysningen 1881. Read more on our website.

PS! The app will request access to: Send and read SMS texts, View contacts, Call and manage calls. These resources are needed to give you the app’s core functionality with “See who’s calling”, “See who’s texts” and “save contact.” The information is handled only locally on your phone and not copied or shared.

SEE WHO CALLS:
– See who is calling (Caller ID)
– Notification by phone sale and the like (Spam detection)
– Get notice with name when you receive SMS from unknown number
– Call and SMS log with automatic lookup from 1881
– “See who’s calling” requires access to phone and SMS logs to work

SEARCH IN 1881:
– Search by name, number, company or industry
– “1881 log” – gives you an overview of all your 1881 searches via app, SMS and phone
– Proximity search – for services near where you are (eg restaurant)
– Search your company’s internal directory (requires company agreement with Opplysningen 1881)

CONTACT LIST:
– Save and manage favorites
– The contact list sorts and shows only contacts with phone number
– Creates contacts from multiple sources
– The contact list also contains 1881 contacts from search / use
– Update defective contact info with lookup in 1881, eg addresses
– Quick menu with ring, SMS, Email and details for all contacts
– Country code (+47) included when calling from the app (useful abroad)
– Map view, navigation and driving directions including Google Street View
– See accounting figures for companies

SMS GROUPS:
– Create groups and easily send SMS to several at once. (note; no group conversation)
– Your groups will be stored in a cloud solution so you can keep these when reinstalling the app, changing the phone, etc. (storage can be turned off during settings)

TELEPHONE MEETING (no extra cost):
– Set up and call for conference call simply – from the group solution or from the conference call menu.
– The notice is sent by SMS with a link to the website with an overview of the meeting, including the attendance list, and a link to the calendar entry.
– The conference call costs only local rates – for both “owner” and participants.
– No PIN for invited participants (PIN follows mobile number automagically)

ABOUT 1881 MOBILE SEARCH:
1881 Mobile search is a prepaid subscription service and costs 49, – NOK per month and comes on your mobile bill. New customers have 30 days free after startup, with automatic renewal. You will be notified by SMS when billing. The service can be stopped at any time by sending SMS with “Stop Mobile Search” until 1881 and you keep the service out of the contract period.

The Enlightenment 1881 has on several occasions been voted best number inquiry service in competition with other actors for directory inquiry such as 180, 1888, 1880 and Yellow Pages.

1881 Mobile search performs a lookup of unknown callers and displays who is calling – while it is calling. Get alert if you are dialed or receive SMS from unknown numbers including spam from sellers and the like. All searches from 1881 Mobile search goes towards Opplysningen 1881’s database which ensures high quality.

Opplysningen 1881 is Norways leading communicator of personal and business information, with origin from Telenor’s directory service. At the core of our operations is the database 1881 database with millions of entries. Names, addresses, telephone numbers and company information are available for all communication channels.
– Nytt oppdatert design
– “Se hvem som ringer” med informasjon om bransje og logo for bedrifter
– Forbedret søketjeneste med søkeforslag
– Finn dine telefonkontakter og søk mot 1881 i samme løsning
– Ny ryddig detaljvisning for kontakter inkludert sms- og anropslogg
– Ny widget/modul med anropsliste, ukjente anrop vises med navn fra 1881
– Støtte for “dark mode”

Id for android: com.ms1881

Leave a Reply

Your email address will not be published.