Cyfrowy Polsat GO (MOD Premium Cracked) 1.3.0

Cyfrowy Polsat GO (MOD Premium Cracked) 1.3.0

Game Information of Cyfrowy Polsat GO free download

App Name Cyfrowy Polsat GO
Package Name pl.cyfrowypolsat.cpgo
Version
Rating ( 15180 )
Size
Requirement
Updated
Installs 500,000+
Developer

Description of Cyfrowy Polsat GO free download with unlimited money

Z aplikacją Cyfrowy Polsat GO będziesz mógł oglądać na ekranie swojego smartfona i tabletu ponad 80 kanałów online oraz tysiące programów na życzenie! Oglądaj telewizję zawsze, kiedy masz na to ochotę i tam gdzie chcesz!

Z serwisu Cyfrowy Polsat GO mogą korzystać abonenci telewizji satelitarnej w Cyfrowym Polsacie. Odtwarzanie materiałów na urządzeniach mobilnych możliwe jest po aktywacji usługi ON THE GO. Liczba kanałów dostępnych online zależy od posiadanej oferty.

Aby zalogować się do serwisu wystarczy podać login i hasło z Internetowego Centrum Obsługi Klienta (ICOK). Z serwisu można korzystać nawet na trzech urządzeniach mobilnych jednocześnie.
Najważniejsze funkcjonalności:
• dostęp do ponad 80-ciu kanałów online i tysięcy programów na życzenie – oglądaj telewizję zawsze, kiedy masz na to ochotę i tam gdzie chcesz,
• zaawansowane funkcje wyszukiwania materiałów – łatwo znajdziesz to, co w danej chwili chcesz oglądać
rekomendacje – na podstawie Twoich wcześniejszych wyborów polecimy Ci programy, które Cię zainteresują, tak abyś każdego dnia miał coś ciekawego do obejrzenia ,
• program telewizyjny – intuicyjny program telewizyjny na 6 kolejnych dni dostępny w jednym miejscu, abyś zawsze był na bieżąco,
• kontrola rodzicielska – dzięki możliwość ustawienia poziomu kontroli rodzicielskiej indywidualnie dla każdego urządzenia każdy ogląda bezpiecznie,

Serwis Cyfrowy Polsat GO zawiera materiały bezpłatne, wybrane materiały dostępne bez dodatkowych opłat zgodnie z posiadaną ofertą telewizji satelitarnej w ramach usługi Katalogi Online oraz bazę płatnych materiałów na odrębne zamówienie. Zakres materiałów dostępnych w Serwisie może ulegać zmianom. Opcja ON THE GO umożliwia odtwarzanie materiałów z Serwisu, do których dany abonent ma dostęp, nawet na trzech urządzeniach mobilnych, z uwzględnieniem ograniczeń licencyjnych danego materiału. Aby korzystać z Serwisu wymagane jest połączenie LTE/3G/WiFi o minimalnej przepustowości 2Mb/s. Opłata za transmisję danych zgodna z cennikiem Państwa operatora usługi Internet. Szczegóły w Regulaminie Świadczenia Usług w Serwisie Cyfrowy Polsat GO dostępnym na www.cyfrowypolsat.pl oraz w Umowie Abonenckiej lub Warunkach Oferty, dostępnych u doradcy.

WYSYŁANIE WIADOMOŚCI SMS – Jest wykorzystywane do wysłania sms’a z poziomu aplikacji, w celu zakupu dodatkowych pakietów. Użytkownik sam potwierdza chęć wysłania i jest informowany o kosztach takiego sms’a.

ODBIERANIE WIADOMOŚCI SMS – Uprawnienie do odbierania wiadomości jest wykorzystywane w celu sprawdzenia, czy otrzymaliśmy odpowiedź potwierdzającą zakup pakietu SMSem. Sprawdzane są tylko SMSy dotyczące usług ipla.

ZARZĄDZANIE POŁĄCZENIAMI – Jest wykorzystywane do obsługi odtwarzacza wideo w momencie rozmowy przez telefon. Materiał wideo jest zatrzymywany, a po zakończonym połączeniu ponownie wznawiany.

ODCZYT STANU SIECI – Jest wykorzystywane np. do zatrzymania odtwarzania wideo podczas rozmowy telefonicznej.

DOSTĘP DO PAMIĘCI URZĄDZENIA – Jest wykorzystywane np. do zapisu materiałów wideo podczas odtwarzania.
With the application of Cyfrowy Polsat GO will be able to watch on the screen of your smartphone and tablet, more than 80 online channels and thousands of programs on request! Watch TV whenever you feel like it and where you want!

The service Cyfrowy Polsat GO subscribers can enjoy satellite TV in Cyfrowy Polsat. Playing Content on mobile devices is possible after service activation ON THE GO. The number of channels available online depends on your offer.

To log in to the site simply enter the login and password from the Internet Customer Service Center (ICOK). The service can be used on up to three mobile devices simultaneously.
Key features:
• Access to more than 80 online channels and thousands of programs on demand – watch TV whenever you feel like it and where you want,
• Advanced search functions of materials – you can easily find what they currently want to watch
recommendations – based on your previous choices recommend you programs that interest you, so you every day he had something interesting to look at,
• TV program – an intuitive TV program on 6 consecutive days available in one place, you are always up to date
• Parental control – with the ability to set parental control level for each device individually, each watching safely,

Service Cyfrowy Polsat GO contains materials free of charge, selected materials available at no additional charge in accordance with what offer satellite TV service in the context of Online Directories and base materials paid for order separately. The range of materials available on the Site may be subject to change. Option ON THE GO allows you to play content from the Site to which the subscriber has access to up to three mobile devices, including the licensing restrictions of the material. To use the Service connection is required for LTE / 3G / WiFi with a minimum capacity of 2Mb / s. The fee for the transmission of data in accordance with the price list of your Internet service provider. Details of the Rules of Service in the Service Cyfrowy Polsat GO available on www.cyfrowypolsat.pl and Subscriber Agreement or the Offer Terms, available from counselors.

SENDING SMS MESSAGES – it is used to send sms from the application, in order to purchase additional packages. The user himself confirms the willingness to send and is informed about the cost of such sms.

RECEIVING SMS MESSAGES – The right to receive messages is used to verify that received a reply confirming the purchase of a SMS. SMS messages are checked only for services ipla.

MANAGING CONNECTIONS – is used to operate the video player when talking on the phone. The video is stopped, and after completing the connection again resumed.

READING THE STATE NETWORK – is used eg. To stop playing video during a phone call.

ACCESS TO YOUR DEVICE – It is used eg. To record video during playback.

Id for android: pl.cyfrowypolsat.cpgo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *