mHPB 3.0.5 (MOD, Premium Cracked)

mHPB 3.0.5 (MOD, Premium Cracked)

Game Information of mHPB free download

App Name mHPB
Package Name co.infinum.hpb
Version Varies with device
Rating 3.0 ( 3218 )
Size Varies with device
Requirement Varies with device
Updated May 3, 2022
Installs 100,000+
Category Apps, Finance

Description of mHPB free download with unlimited money

mHPB je mobilna aplikacija koja korisnicima nudi:
• Otvaranje SuperSmart HPB tekućeg i/ili žiro računa
• Uslugu mobilnog bankarstva za fizičke osobe i poslovne subjekte
• Uslugu mobilnog tokena (mTokena) za fizičke osobe i poslovne subjekte
• Servise i alate
• Registraciju korisnika za eGotovinu

SUPERSMART HPB RAČUN
Otvaranjem SuperSmart HPB računa dobivate:
• tekući i/ili žiro račun
• debitnu Mastercard beskontaktnu karticu za tekući račun i/ili debitnu Maestro karticu za žiro račun
• mHPB

Otvaranje računa provodi se online na zahtjev klijenta. Preduvjet je preuzimanje mHPB aplikacije unutar koje se pokreće proces otvaranja računa. Račun se otvara putem video poziva kojim se razmjenjuju svi potrebni podaci između klijenta i Banke. Nakon završenog video razgovora, klijent prihvaća svu potrebnu dokumentaciju te aktivira mHPB uslugu.

Osobne podatke koje ćete ustupiti Banci preuzimajući i/ili koristeći aplikaciju, Banka obrađuje u svrhu realizacije tražene usluge i ostvarenja ugovornog odnosa. Informirajte se o svojim pravima i načelima obrade osobnih podataka dostupnim u Politici zaštite osobnih podataka Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo na Internet stranicama www.hpb.hr.

MOBILNO BANKARSTVO ZA FIZIČKE OSOBE OMOGUĆAVA
• Uvid u stanje, promet i detalje računa po kojima ste vlasnik i/ili opunomoćenik
• Zadavanje i pregled platnih naloga, internih prijenosa i trajnih naloga
• Zadavanje instant plaćanja
• Pregled kartica i prometa po karticama
• Akcije po karticama
• eGotovinu – podizanje gotovog novca bez kartice i slanje novca drugoj osobi
• ePoslovnicu – izravna komunikacija s djelatnikom Banke
• Kupoprodaju deviza
• Mogućnost kupovine GSM i ENC bonova
• Ugovaranje eRačuna
• Izdavanje, zamjenu i otkup udjela u HPB Investu
• Zaprimanje obavijesti i notifikacija

MOBILNO BANKARSTVO ZA POSLOVNE SUBJEKTE OMOGUĆAVA
• Uvid u stanje, promet i detalje po svim računima
• Zadavanje i pregled platnih naloga i predložaka
• Zadavanje instant plaćanja
• Pregled kartica i prometa po karticama
• Akcije po karticama
• Uređivanje osobnih podataka
• Kupoprodaju deviza
• Pregled i preuzimanje izvoda
• Pregled i preuzimanje naknada
• Zaprimanje obavijesti

Sigurnosne mjere
mHPB aplikacija je sigurna i jednostavna za korištenje s instaliranim visokosigurnosnim softverom koji omogućuje bezbrižnost prilikom pristupa i rada u mBanking i mToken aplikacijama. Pristup nije moguć bez unosa PIN-a koji je poznat samo korisniku i/ili korištenjem odabrane metode biometrije. Uzastopnim pogrešnim unosom PIN-a te u slučaju neaktivnosti, aplikacija se zaključava iz sigurnosnih razloga i zahtjeva novu prijavu.
mHPB is a mobile application that offers users:
• Open a SuperSmart HPB current and / or giro account
• Mobile banking service for individuals and businesses
• Mobile token service (mToken) for individuals and businesses
• Services and tools
• User registration for eCash

SUPERSMART HPB ACCOUNT
By opening a SuperSmart HPB account you get:
• current and / or giro account
• debit Mastercard contactless card for current account and / or debit Maestro card for giro account
• mHPB

Account opening is done online at the client’s request. A prerequisite is to download the mHPB application within which the account opening process is started. The account is opened via a video call which exchanges all the necessary information between the client and the Bank. After the video call is completed, the client accepts all the necessary documentation and activates the mHPB service.

Personal data that you provide to the Bank by downloading and / or using the application, the Bank processes for the purpose of implementing the requested service and the realization of the contractual relationship. Find out about your rights and principles of personal data processing available in the Personal Data Protection Policy of Hrvatska poštanska banka, joint stock company on the website www.hpb.hr.

MOBILE BANKING FOR INDIVIDUALS ENABLES
• Insight into the balance, transactions and account details for which you are the owner and / or proxy
• Assigning and reviewing payment orders, internal transfers and standing orders
• Setting up instant payments
• Overview of cards and card transactions
• Card actions
• eCash – withdraw cash without a card and send money to another person
• eBranch – direct communication with the Bank’s employee
• Purchase and sale of foreign currency
• Possibility to buy GSM and ENC vouchers
• Contracting eInvoices
• Issuance, exchange and redemption of shares in HPB Invest
• Receive notifications and notifications

MOBILE BANKING FOR BUSINESS ENTITIES ENABLES
• Insight into the balance, turnover and details of all accounts
• Assigning and reviewing payment orders and templates
• Setting up instant payments
• Overview of cards and card transactions
• Card actions
• Editing personal data
• Purchase and sale of foreign currency
• View and download statements
• View and collect fees
• Receive notifications

Security measures
The mHPB application is secure and easy to use with high-security software installed that allows worry-free access and operation in mBanking and mToken applications. Access is not possible without entering a PIN known only to the user and / or using the selected biometrics method. By entering the PIN incorrectly in succession and in case of inactivity, the application is locked for security reasons and requires a new login.
– Ispravci manjih grešaka

Id for android: co.infinum.hpb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *